Idræt på hospitalet

Formålet med dette projekt er at skabe et aktivitetstilbud til de patienter, der til enhver tid er indlagt på Klinik for Rygmarvsskader, Hornbæk (KRS). En undersøgelse af, hvilken betydning det har for patienter på Klinik for rygmarvskader i Hornbæk at kunne deltage i frivillige idrætsaktiviteter som en del af rehabiliteringsforløbet, og hvordan personalet opfatter et sådant aktivitetstilbud.

Undersøgelsen er udarbejdet med støtte af afdelingsfysioterapeut Mette Molin Nefling, Klinik for Rygmarvsskader, Hornbæk og Anne Merete Kissow, Handicapidrættens Videnscenter. Med støtte fra Sygekassernes Helsefond, Sahva Fonden, Mads Clausens Fond, Gangsted Fonden og Danske Fysioterapeuters forskningsfond.
Projektet har gennem kvalitative interviews undersøgt, hvilken betydning deltagelse i idrætsaktiviteter i rehabiliteringsforløbet har for den enkeltes oplevelse af egne ressourcer og tro på egne handlemuligheder, samt hvilke fordele og ulemper der er ved at gennemføre det aktuelle udviklingsprojekt på KRS, set ud fra udvalgte nøglepersoners perspektiv.
Der fremhæves, at aktivitetstilbuddet giver inspiration til at finde nye vej og nye aktiviteter, som man kan deltage i efter udskrivelsen. Man får desuden hjælp til at opsøge kontakter og komme videre, hvis man har konkrete planer om deltagelse i idræt i fremtiden.

Resultater:

Resultaterne peger på, at patienterne tillægger det sociale fællesskab og glæden ved at bevæge sig sammen med andre stor betydning. Det opleves som meningsfyldt at tiden bruges aktivt, og at man frit kan vælge, hvad man ønsker at deltage i.
Det synes vigtigt for deltagerne, at de udvikler færdigheder, som de kan bruge i andre sammenhænge også. De oplever deres begrænsninger meget konkret og anspores derved til at finde nye strategier for problemløsning. Ofte oplever de, at de kan mere end de troede. Det at komme i god form og dermed opleve kroppen som noget positivt, tillægges stor betydning.
Deltagelse i idræt opleves at give inspiration til at finde nye aktiviteter, man kan deltage i efter udskrivelsen. Instruktører, som selv har et handicap, bliver rollemodeller, som giver deltagerne et billede af, hvilke muligheder der er i en hverdag med handicap.
Personalets oplevelser stemmer i store træk overens med patienternes, og der nævnes ikke væsentlige ulemper eller negative aspekter ved forløbet.
Projektets resultater giver grundlag for at udvikle et kvalificeret aktivitetstilbud til de patienter der til enhver tid opholder sig på KRS.
Et sådant tilbud kan være et værdifuldt supplement til den eksisterende genoptræning, da det kan bidrage til udvikling af færdigheder og oplevelse af handlekompetence.

Læs meget mere i rapporten ”Idræt på hospitalet” (pdf-fil)

 

Sidst opdateret 07. december 2016