Friluftsliv

Se også facebooksiden: Friluftsliv for alle

Indhold:

  • Om Friluftsliv
  • Sundhedsfremme, rehabilitering, special- og socialpædagogik
  • Videnscentrets fokusområder
  • Netværk, dokumentation, forskning og udvikling

Om Friluftsliv

Vi benytter begrebet friluftsliv bredt om aktiviteter i naturen. Det kan være alt fra gåture, bål- og lejraktiviteter, kajakroning, cykling, fitness, sanseoplevelser i hængekøjemiljøer, haveterapi og meget andet.

Naturen er en vigtig ramme for væren i verden, oplevelser, deltagelse i aktiviteter og sundhedsfremme. Det at opholde og bevæge sig her indeholder en kropslig, æstetisk, sansende og kulturel dimension (Se også Centrale Begreber). Mange slapper af og lader op i naturen.

Aktiviteter i naturen er til stor glæde for mange mennesker med funktionsnedsættelse - der er foruden naturoplevelser mulighed for:

- Masser af sjove aktiviteter
- Højt til loftet
- Fysiske udfordringer
- Man kan mærke årstiderne skifte 
- Der er brug for mange forskellige kompetencer
- Der er rum til både ro, fordybelse, vildskab og meget mere

Heldigvis er der rige muligheder for at få adgang til alt dette – hvis omstændighederne er rigtige! For det kan kræve en særlig indsats at få del i oplevelsesværdierne, f.eks. i form af fysisk adgang, behov for særlige tilpasninger af aktiviteter, kendskab til aktivitetshjælpemidler og hjælp til at finde nogen at følges med.

Det bør være let for mennesker med funktionsnedsættelse at udfolde sig aktivt i naturen, enten på egen hånd eller gennem organiserede foreningstilbud.

Desuden skal der være mulighed for, at også mennesker med funktionsnedsættelse kan blive inkluderet i familiens eller gode venners ture i naturen og i fælles friluftslivsaktiviteter af forskellig slags. For børn kan det desuden dreje sig om inklusion i daginstitution, skole og klub.

Naturen er voksne danskeres foretrukne idræts- og motionsarena (Stigsdotter et al. 2011). Det behov og den ’trend’ gælder selvfølgelig også for mennesker med funktionsnedsættelse, og det skal derfor være muligt for alle at komme ud og få glæde af naturen og at være friluftsaktive.

Vi har et særligt fokus på krop og sansning og på de unikke værdier, man kan finde i naturens rum, og som med fordel også kan benyttes i både almene hverdags- og fritidsaktiviteter samt i rehabilitering, specialpædagogik og socialpædagogik.

Men mange mennesker med funktionsnedsættelser er desværre ufrivillige inde-mennesker.

Sundhedsfremme, rehabilitering, special- og socialpædagogik

Med et fokus på krop og sansning ses en række af unikke værdier i naturens rum, der kan benyttes i både almene hverdags- og fritidsaktiviteter samt i et sundhedsfremmende og lærende perspektiv. Værdierne kan med fordel anvendes i rehabilitering, specialpædagogik og socialpædagogik. 

Mennesker med funktionsnedsættelse kan være sundhedsmæssigt udfordrede på områder, hvor Friluftsliv kan have en betydning:

Sundhedsfremme er med perspektiv på friluftsliv den mulighed, som aktivitet og deltagelse giver for at opnå følelse af glæde, livskvalitet, engagement, mening, mestring, anerkendelse, udvikling og læring, sociale relationer, deltagelse i praksisfællesskaber, inklusion, resiliens, empowerment, self-efficacy mm.

Se mere om sundhedsfremme her.

Naturen giver ”soft fascination” - en lige akkurat tilpas mængde sansestimuli til at skabe en ’receptiv’ opmærksomhed, dvs. at man er opmærksomt til stede og oplever naturen omkring sig, men i en form som virker afstressende og restituerende (Kaplan & Kaplan 1989, 1998, Fredens, 2015, Randrup et al 2008).

Ophold i naturrum, som vi kan lide, kan beviseligt ændre os. Blodgennemstrømningen falder markant i visse dele af hjernen, og der er dermed færre bekymringer og negative tanker (Bratman, 2015). Stresshormonet cortisol reduceres (Szczepanski, 2006).

Naturen har også en påviseligt positiv effekt på både psykisk sårbare og raske menneskers mentale helbred (Fredens 2015; Stigsdotter et al. 2011).

Nogle mennesker med funktionsnedsættelse trives bedst ude – måske endda hver dag året rundt.

Eksempler:

Udeholdet på aktivitetscentret Gimle i Bjerringbro (Soulié og Therkildsen, 2011).

Haveterapi

Veteranhaven

Friluftsliv regnes også som en positiv arena i forhold til socialisering og arbejdet med resiliens for grupper af unge med socialt udsathed som udfordring (Berliner 2001, Sølvik 2005, Jensen, Platz & Rasmussen, 2015).

Videnscentrets fokusområder

Desværre ser vi, at naturen og friluftslivets vigtige værdier kun alt for sjældent bliver bragt i spil for rigtig mange mennesker med funktionsnedsættelser. Det kan skyldes, at de ikke selv tror, at det er muligt at begive sig ud, at de aldrig har lært at færdes i naturen, at de er utrygge ved at færdes alene eller bekymrede for at møde fysiske begrænsninger. Det kan være, at deres familie og venner heller ikke tror på, at det kan lade sig gøre.

Endeligt kan det være, at de fagprofessionelle - socialpædagoger, lærere, fysio- og ergoterapeuter og sosu-assistenter - som har stor indflydelse på mennesker med funktionsnedsættelsers hverdagsliv, ikke øjner værdierne og mulighederne i friluftslivsaktiviteterne og/eller mangler viden om og erfaring med friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse. På den måde bliver de ufrivilligt en stærkt begrænsende tilgængelighedsfaktor.

For at gøre det muligt for mennesker med funktionsnedsættelse at opleve naturen og være friluftslivsaktive, har Handicapidrættens Videnscenter derfor fokus på en række områder:

Introduktion til og læring i friluftsliv

Det er vigtigt, at børn med handicap eller med familiemedlemmer med handicap får mulighed for gode og aktive oplevelser i naturen. Og det er vigtigt med en alsidig og positiv introduktion til og undervisning i friluftsliv i forening, daginstitution, skole, uddannelse og i rehabilitering, på bosteder og dagaktivitetstilbud.

Valg og tilpasning af aktiviteter

Afhængig af interesse findes en lang række af aktiviteter, som det er muligt at tilrettelægge og tilpasse, så mennesker med nedsat funktionsevne kan deltage uanset fysiske, personlige, mentale og sociale evner. Måske skal aktiviteten introduceres, så det føles trygt og forudsigeligt at tage med på tur.

Du kan se forslag til aktiviteter, der er nemme at tilpasse, i vores aktivitetsdatabase.

Inklusion

For at opfylde FN’s handicapkonvention, som gælder i Danmark, har alle mennesker ret til at tage del i samfundet. Det vil sige, at mennesker med funktionsnedsættelse skal have mulighed for at indgå i naturskoleaktiviteter, udeskole, uddannelse, foreningsliv mm., hvor friluftsliv er på dagsordenen.

Læs mere om inklusion her.

Tilgængelighed

Tilgængelighed er et spørgsmål om at blive introduceret til friluftslivet på en måde, så man kan lære at være friluftslivsaktiv: At klare udfordringerne og få en god og meningsfuld oplevelse. Der må ikke være uoverstigelige barrierer.

Måske har man bare brug for én at følges med for at føle sig tryg. Eller brug for, at en tur, inden man tager afsted, bliver gjort forudsigelig og struktureret, hvis man f.eks. er et barn med autisme (Neuman, 2015).

Hvis man sidder i kørestol, skal der være fremkommeligt, og/eller man skal kunne anvende de rette aktivitetshjælpemidler, og/eller man skal have folk omkring sig, der kan give én en hjælpende hånd og tilpasse aktiviteterne. Er man blind, skal man guides. Er man et menneske med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps, skal aktiviteterne lægges til rette og tilpasses, så det at være ude ikke bliver overvældende men en berigende og stimulerende oplevelse (Neuman, 2015).

Adgang

Det skal være muligt at komme ud i naturen. Der skal derfor være adgangsmuligheder til udvalgte og relevante naturområder for f.eks. kørestolsbrugere. Parkerings-, tilkørsels- og toiletforhold er tit afgørende for, om mennesker med fysiske handicap kan være aktive i natur.

Hvis man anlægger faciliteter, der er handicapegnede, skal man selvfølgelig sørge for, at mennesker i kørestol kan komme frem til og færdes mellem faciliteterne (det lyder indlysende, men er ikke altid tilfældet).

Herfra kan man evt. tage sig videre ud i mere vild og uberørt natur ved hjælp af særlige aktivitetshjælpemidler.

Aktivitetshjælpemidler

Det rette aktivitetshjælpemiddel kan være helt afgørende for, om man kan komme ud i natur eller ej. Der findes en lang række af hjælpemidler, der gør det muligt for f.eks. kørestolsbrugere at færdes i terræn, der ikke er tilgængeligt med almene køretøjer: i sand, sne, vand, på bløde og ujævne stier, op og ned af skrænter osv.

Desuden kan viden og erfaring om f.eks. engangsbækner og –kolber, transportable toiletstole lavet af en festivalstol, feltsenge som skiftebriks og andre nyttige tips være en mulig løsning, der gør forskellen for, om et menneske med fysiske handicaps kan komme på tur eller ej.

Aktivitetshjælpemidler til friluftsliv

Malike - finsk rådgivning og videnscenter om udlejning af aktivitetshjælpemidler til friluftsliv 

Grej

Ved tilpasning af aktiviteter er det vigtigt at have det rette grej til rådighed. Der findes en lang række af tilpasningsgrej, f.eks. luftpuder til kano og kajak, så de ikke kan kæntre, særlige puder, som kan pustes op omkring en person, så vedkommende kan sidde op, særlige griphandsker til at hjælpe en gribefunktion osv.

Design af faciliteter

Ved at anvende begrebet universelt design som udgangspunkt for planlægning og udformning af faciliteter, sikrer man sig, at alle mennesker, store som små, tykke som tynde, der evt. benytter kørestol, barnevogn eller andre hjælpemidler, kan gøre brug af faciliteterne. Dvs. at mangfoldigheden skal medtænkes, fra ideen tændes, og til faciliteten tages i brug.

Netværk, dokumentation, forskning og udvikling

I Danmark er der mangeårig tradition for og stor praksiserfaring med friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse, men meget af denne viden, kunnen og erfaring findes isoleret hos de ildsjæle, der engageret beskæftiger sig med emnet - eller i bedste fald hos det samlede personale på enkelte institutioner eller skoler. Der er et meget stort behov for praksisudvikling, videns- og erfaringsdeling, dokumentation, kompetenceudvikling, uddannelse og forskning.

Gode friluftslivstilbud kræver, at omsorgspersoner, frilufts- og naturvejledere, frivillige i foreninger, pædagogisk personale og andre fagpersoner gennem uddannelse tilegner sig bred viden, praktisk kunnen og alsidige kompetencer til at give deltagerne de bedst mulige betingelser for at lære sig viden om og færdigheder i friluftsliv samt at opleve glæde, mestring og udvikling gennem tilpassede aktiviteter.

Vi vil opkvalificere arbejdet ved at være med til at etablere forskning og udviklingsarbejde og ved at dokumentere og udvikle den viden og erfaring, der findes. Vi vil italesætte den tavse viden.

Det gør vi bl.a. gennem netværket Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse. Netværket er åbent for alle, der kan profitere af at videns-, erfarings- og idéudveksle om friluftsliv, og som ønsker at deltage i at udvikle nyt samt at informere og rådgive andre – alt sammen med fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.

I øjeblikket er Handicapidrættens Videncenter partner i forskningsprojektet  Bevægelseslaboratoriet.

Du kan læse mere om projektet her

Netværk – alle er velkomne

Friluftslivsnetværket

Artikler/reportager

God tilgængelighed til fuglekig i Kværkeby
Kværkeby Fuglereservat tilbyder tilgængelige friluftsoplevelser for alle.  

Med naturen som terapeut
Reportage fra Dybkær Specialskole i Silkeborg 

Skovhjælpere med ansvar, frisk luft og smil på læben
Reportage fra Naturcenter Herstedhøje i Albertslund.

Vinden i ryggen
Dokumentarfilm om friluftstur

Lille indsats - stor værdi
Konference om friluftsliv for mennesker med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Malike - finsk rådgivning og videnscenter om udlejning af aktivitetshjælpemidler til friluftsliv

Bøger og Publikationer:

Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse
- En antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid.

Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse, Temanummer i Tidsskriftet Specialpædagogik, nr. 6, 2008.

Aktivitetshjælpemidler til friluftsliv

Bibliotekets materiale om friluftsliv:

Find yderligere inspiration om friluftsliv
Her søger du ned i biblioteksbasen, og ser hvad vi har i biblioteket af artikler, bøger og DVD´er om friluftsliv.

Sidst opdateret 04. maj 2017