Inklusion i idræt og bevægelsesaktiviteter

Om Inklusion

Alle elever har ret til et liv, hvor idræt og bevægelse er en mulighed.

Alle elever har ret til undervisning og deltagelse i idræt og bevægelse i skolen.

Alle elever har ret til at blive inkluderet i det sociale læringsrum og fællesskab, som bevægelse og idræt i skolen udgør.

(Bekendtgørelse af lov om folkeskolen og FN’s Handicapkonvention).

Idræt og bevægelse i folkeskolen er for alle elever! Hvad enten de er små eller store, tykke eller tynde, sidder i kørestol, er blinde/svagsynede, har ADHD, autisme eller blot er usikre og har det svært med idræt.

Med planlægning, omtanke, kreativitet og vilje kan det lade sig gøre at lave inkluderende undervisning, der åbner døren for alle elever til det vigtige læringsunivers, som idræts- og bevægelsesundervisningen er.

Tre forhold skal opfyldes samtidigt, før man kan tale om inklusion:

1. Eleverne skal være fysisk tilstede sammen for at udgøre et fællesskab.

2. Eleverne i fællesskabet skal være aktive sammen. Det er ikke nok at være fysisk tilstede i samme rum. Et reelt fællesskab kræver samspil og aktive relationer. Det betyder ikke, at alle skal gøre det samme hele tiden.

3. Eleverne skal opleve, at de har et gensidigt udbytte af deltagelse. Alle eleverne – ikke kun enkelte eller udvalgte grupper af eleverne – skal have gavn af deltagelsen i fællesskabet. Både fagligt og socialt.

En vellykket inklusion ligger i at få fremhævet og gjort brug af deltagernes kompetencer og muligheder. Man skal altid graduere både op og ned og ikke lade det være laveste fællesnævner, der gælder. Alle skal have mulighed for passende udfordringer. Inklusion er både noget, der skabes som en mulighed for den enkelte, men også noget den enkelte aktivt skal deltage i og være med til at forme. Inklusion bliver på denne måde til et relationelt og kontekstuelt begreb frem for et individorienteret perspektiv.

Det handler både om den enkeltes oplevede deltagelse og om fællesskabernes evne til at muliggøre denne deltagelse. Oplevet deltagelse handler ikke blot om faktisk deltagelse, men om hvilke muligheder, man mener, at man har for at spille en rolle, og om man igennem sin deltagelse tildeles ansvar, opnår anerkendelse og indflydelse.

Handicapidrættens Videnscenter arbejder for at fremme inklusion af børn med funktionsnedsættelse i bevægelsesaktiviteter i skolen herunder i idrætsundervisningen. Vi har som aktør inden for Tilpasset Idræt og Bevægelse igennem mange år oplevet, at rigtig mange elever med funktionsnedsættelse har siddet
udenfor eller kun deltaget sporadisk i folkeskolens idrætstimer.

Tallene understøttes af DH’s undersøgelse vedrørende elevers manglende deltagelse i fag i skolen. Rigtig mange elever med funktionsnedsættelse deltager ikke i idræt. Årsagerne er mange og vidt forskellige, men vi oplever rigtig tit, at de ansvarlige lærere ikke føler sig i stand til at inkludere alle elever i den almindelige idrætsundervisning.

Vi søger gennem samarbejder, projekter, udgivelser mm. at støtte op om, at flere elever kan blive inkluderet i det vigtige læringsrum, som bevægelsesaktiviteterne i skolen er. Der er bevægelsesaktiviteter minimum 45 minutter hver dag og bevægelse integreret i alle fag.  Idræt er f.eks. folkeskolens 3. største fag set over 10 års skolegang, så det er bestemt ikke lige meget, om man er in- eller ekskluderet.

Undervisningsvejledning

Handicapidrættens Videnscenter er i samarbejde med Idrætslærerne Birgit Flygstrup og Jette Selmer, Byskovskolen, afdeling Asgård, i gang med en revideret og udvidet version af den tidligere undervisningsvejledning Inklusion i idrætsundervisningen. Den nye version følger Fælles Mål og vejleder ligeledes om eksamen i idræt. Vejledningen udkommer i 2017. Se den nuværende vejledning her.

Inklusionsvejledning på EMU

Handicapidrættens Videnscenter har efter aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en vejledning til EMU Danmarks Læringsportal. Læs mere og download vejledningen på EMU her.

Inklusion på handivid.dk

Artikler/reportager

Atletik på Asgårdsskolen
Billeder og video med tips og inspiration til, hvordan man især kan gøre atletik mere inkluderende.

Therkel skal være med til det hele
Reportage fra Stagstrup skolen i Thy, hvor 12-årige Therkel går i 5. klasse.

Inklusion på Grydemoseskolen
Konkrete eksempler på, hvordan man kan inkludere forskellige elever med funktionsnedsættelse i henholdsvis 1., 3. og 6. klasse.

Bøger og publikationer

Inklusion i idrætsundervisningen
Vejledning i, hvordan man inkluderer børn med funktionsnedsættelse i folkekoslnes idrætsundervisning.

Fri leg
Hæfte om gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn

Aktiviteter

I Videnscentrets Lege- og Aktivitetsdatabase kan man finde masser af inspiration og forslag til lege og aktiviteter, der er velegnede til børn og unge med forskellige forudsætninger.

Sidst opdateret 25. april 2017