Havredal Gl. Skole

Havredal Gl. Skole er en selvejende institution. Den er i 1993 oprettet af en gruppe forældre og fagfolk i regi af ”Lokalforening Ligeværd Midtjylland” - en lokalgruppe under Landsforeningen Ligeværd.
Skolens kerneydelse ”Grøn Servicemedhjælperuddannelse” startede i 1997 og henvender sig til unge med særlige behov grundet i boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder i alderen 18 til 25 år.

Havredal Gl. Skole har desuden andre aktiviteter rettet mod målgruppen og deres netværk (oplysningsforbund med aftenskoleundervisning, ferie/rejse aktiviteter, cafe´, Grøn Guide, Grøn Service Virksomhed mm.) .

Uddannelsen bevilges som en revalideringsforanstaltning efter Loven om Aktiv Socialpolitik kapitel 6. Det første ½ år som forrevalidering. Nu efter den nye lov nr. 564 (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er trådt i kraft august 2007, tilbydes også uddannelse efter denne.

Læs Kirsten Fabians artikel "Juans historie" fra antologien Arbejde for mennesker

Læs interview med Peter Andersen, elev på Havredal Gl. Skole.

Uddannelsen har følgende målsætning:

Skrevet af centerleder på Havredal Gl. Skole, Kirsten Fabian:

Formålet med Grøn Servicemedhjælperuddannelse er at give et helhedsorienteret tilbud der stiler imod

  • at den enkelte elev, under uddannelsen, får udviklet sine potentialer - fagligt, personligt og socialt - hen imod størst mulig selvhjulpethed i voksenlivet i forhold til arbejde, bolig og fritid.
  • at den enkelte elev bliver undervist i og tilskyndet til at bruge IT som kompenserende hjælpemiddel.
  • at der efter endt uddannelse etableres job, ordinært eller støttet
  • at der efter endt uddannelse etableres en bolig, evt. med den nødvendige bostøtte.

Uddannelsen har ”tre ben”:

  • Praktisk mesterlære undervisning på skolens værksteder
  • Relevante AMU-kurser
  • Praktik

Helhed og individuel:

Undervisningen er helhedsorienteret.

Vi arbejder således ligeværdigt med arbejdsmæssige, personlige og sociale kompetencer.

Elevernes interesse og lyst til ”faget” er bærende ved indskrivningen. Det er ofte unge, der på efterskolens værksteder eller i praktikforløb, har erfaret, at her var noget, de var gode til og ”tændte på”. Herudfra styres og navigeres så den pædagogiske indsats og rute.

Samtidig kan en helt privat interesse komme til at blive en personlig drivkraft til læring.

I Juans tilfælde har hans interesse for knallerter, biler og maskiner generelt givet en ekstra inspiration og motivation.

Vi indtænker ung til ung læring. Vi ser en helt afgørende inspiration og læring eleverne imellem. Eleverne kommer til at fremstå som rollemodeller for hinanden. Det er så vores opgave i det pædagogiske miljø, at det bliver de positive sider, der smitter af.

Tidsplanen:

er obligatorisk 3´årig. Kan dog, i enkelte tilfælde, forlænges med et fjerde år.

Et forløb af en sådan varighed giver vores unge, i lighed med alle andre unge, dels den fornødne tid til læring, dels en varighed, hvor vi undervejs kommer i dybden med den unges potentialer og vanskeligheder. Vi får afdækket, om den unge er i stand til at oppebære et fleksjob, eller vil være bedre tjent med en pension og et job med løntilskud.

Vi har i flere tilfælde, via disse observationer, afsløret og fået afdækket diagnoser, som ikke var bemærket i de tidligere skoleforhold eksempelvis autisme.

Eleverne bor på skolen under hele forløbet.

I løbet af det andet skoleår, erhverver eleverne sig et kørekort til traktor eller personbil. På tredje skoleår tager mange et trailerkørekort.

Job og bolig:

Som noget helt afgørende, for vores skoletilbud, er slutresultatet job og bolig.

Vi har ikke elever, der forlader os, uden at der er job og bolig ”i den anden ende”.

I det sidste halve skoleår intensiveres vores søgning efter job i stadig længerevarende praktikophold med afsluttende ansættelse som mål. Der findes en egnet bolig og, hvis det skønnes nødvendigt, etableres der bostøtte. - Vi støtter selv i en radius af 50 km.

Vi finder det helt afgørende, at vi bibeholder en vis kontakt i mindst det første meget afgørende og sårbare år efter udslusningen i. Det er et aktuelt indsatspunkt for os lige nu (2008) og i fremtiden at finde midler til at styrke denne indsats.

Det har vist sig at det første år efter udflytning og job, er en utrolig sårbar periode, hvor ganske små misforståelser og uoverlagte antydninger m.v. kan resultere i at den unge forlader jobbet. Herefter er det yderst vanskeligt at bygge en ny jobsituation op. Vores erfaringer gennem årene har dokumenteret, at en tæt kontakt med den unge kan sikre situationen. Det betyder alt, at den unge har tillid til støttepersonen, og at støttepersonen har et grundigt kendskab til den unge - det drejer sig altså om en tillid, som bygger på flere års samarbejde. Det er også vigtigt at den unge, når noget brænder på, kan få fat i sin vejleder. D.v.s. en vejleder, som har sin telefon åben også efter kl. 16 og hurtigt kan sætte sig ind i situationen og få den stabiliseret og afdramatiseret samt sætte en brugbar handleplan op, sammen med den unge.

Jobfastholdelse:

For ”udskolede” elever i job fastholdes kontakten til både mentor og ung desuden også via vores digitale logbog, som udfyldes af eleven – nu Grøn Servicemedarbejder – en gang ugentlig, samt via tilbud om at deltage i 1-2 mentormøder om året.

IT som kompenserende hjælpemiddel:

Hele skolens liv og undervisning er præget af, at vi udnytter IT som kompenserende hjælpemiddel. Alle elever har en computer og enkelte også en håndholdt PDA.

Vi har, igennem årene opsamlet en stor viden og erfaring omkring dette emne, og har deltaget i flere EU-projekter herom.

Skolen har en hjemmeside www.hgs.dk, hvor alle kan gå ind og orientere sig bredt om skolens mange tilbud. Her er der link til relevante hjemmesider.

Elever og lærere kommunikerer på utallige måder i vores eget ”digitale rum” www.radiohavredal.dk. Her kan man som gæst kigge med på en del af aktiviteterne.

Sidst opdateret 09. maj 2017