Bevægelse for alle - Tilpasset fysisk aktivitet for 10-15- årige børn i skolen

Kort projektbeskrivelse

Børn med psykiske, kognitive, sensoriske eller fysiske funktionsnedsættelser er ofte ekskluderede fra bevægelsesaktiviteter i skolen og fritiden. Det betyder, at de senere i livet er i risiko for at udvikle svær overvægt, erhverve livsstilssygdomme og opleve ensomhed, psykisk sårbarhed og mistrivsel.

Formålet med projektet ”Bevægelse for alle – Tilpasset fysisk aktivitet for 10-15-årige” er, at lærere og pædagoger får viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse. På den måde imødekommes behovet for bevægelsesglæde og fysisk aktivitet hos alle børn.

Projektet har to dele. Del 1 har fokus på at kvalificere og udvide vores eksisterende aktivitetsdatabase, som indeholder 150 aktiviteter med forslag til tilpasninger. Aktivitetsdatabasen skal omstruktureres, udvides og kvalificeres, så den imødekommer lærere og pædagogers behov for lettilgængelige aktivitetsforslag, der passer til de faglige krav på skoleområdet. Herunder skal der udvikles små grafiske film, som illustrerer aktiviteter og muligheder for tilpasning.

Del 2 i projektet har fokus på at videreudvikle en metode og kursusmodel til at give lærere og pædagoger nødvendig viden og kompetencer og styrke deres brug af redskaberne. Praksiseksemplerne på aktiviteter kobles her sammen med indsigt i specialpædagogik, -didaktik og organisering og skal hjælpe lærere og pædagoger med at varetage inklusionsopgaven.

Igennem kurserne skal aktivitetsdatabasen udbredes og implementeres i praksis, og kursusdeltagerne skal erhverve sig kompetencer i selv at tilpasse aktiviteter til særlige målgrupper.

Modellen skal udbredes til 25 skoler vil indeholde tre besøg på hver skole: to med vægt på den teoretiske del og et med fokus på aktiviteterne i praksis. Mellem hvert besøg skal personalet afprøve de pædagogiske og didaktiske metoder og opnå erfaringer med dem. Videnscenter om handicap yder løbende supervision og konsulentstøtte under forløbet.

Aktivitetsdatabasen og kursusmodellen skal efterfølgende udbredes til hele landet. Kursusmodellen skal kunne anvendes af andre kursusudbydere i idræt og bevægelse på skoleområdet.