Vedtægter for Handicapidrættens Videnscenter

§ 1 Navn og status

Handicapidrættens Videnscenter er en selvejende institution, oprettet af Dansk Handicap Idræts-Forbund den 20. april 1995 med baggrund i en finanslovs-bevilling.

§ 2 Formål

Institutionens formål er på landsplan at indsamle, systematisere, bearbejde og formidle viden, med henblik på at fremme anvendelsen af handicapidrættens erfaringer i alle relevante sektorer i samfundet, samt at iværksætte og forestå projekter inden for beslægtede områder, herunder projekter der sigter mod at fremme handicappedes erhvervsmæssige beskæftigelse.

§3 Bestyrelsen

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer.
Formanden og 2 medlemmer udpeges af Dansk Handicap Idræts-Forbund.
1 medlem udpeges af beliggenhedskommunen.
1 medlem udpeges af De Samvirkende Invalideorganisationer.
1 medlem udpeges af de 5 forannævnte medlemmer.
Bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Ved periodens udløb fungerer den siddende bestyrelse, indtil nye medlemmer er udpeget. Genvalg kan finde sted. Hvis et medlem træder ud midt i en valgperiode, udpeges en afløser for den resterende del af perioden.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen mødes mindst én gang i kvartalet, og iøvrigt når formanden eller 2 medlemmer finder anledning til det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen delegerer i fornødent omfang kompetence til centrets leder.
Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.
Der ydes ikke vederlag for deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

§4 Finansiering

Handicapidrættens Videnscenter modtager driftstilskud fra staten. Institutionen kan derudover modtage fondsmidler og oppebære indtægter.

§ 5 Rapportering

Bestyrelsen fremsender årligt beretning over institutionens virksomhed til de bevilgende myndigheder.

§ 6 Den daglige drift

Den daglige ledelse af Handicapidrættens Videnscenter varetages af centrets leder under ansvar overfor bestyrelsen.
Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 7 Personale

Ansættelse og afskedigelse af personale foretages af bestyrelsen.

§ 8 Regnskab

Institutionens regnskabsår er finansåret.
Bestyrelsen godkender centrets budget og årsregnskab. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor og fremsendes efter bestyrelsens godkendelse til de bevilgende myndigheder.

Bestyrelsen er ansvarlig over for bevillingsgiver for bevillingers anvendelse og overholdelse af bevillingsrammerne.

§ 9 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, afholdt med mindst en måneds mellemrum, stemmer for det. Nedlæggelse af institutionen kan kun ske med Dansk Handicap Idræts-Forbunds godkendelse. Ved nedlæggelse træffer Dansk Handicap Idræts-Forbund bestemmelse om centrets eventuelle formue.

Seneste vedtægts-ændring: 10. november 2006.