Gymnastiksal - lege i kørestol (inklusion)

Inklusion i idræt og bevægelsesaktiviteter

Idræt og bevægelse i folkeskolen er for alle elever! Hvad enten de er små eller store, tykke eller tynde, sidder i kørestol, er blinde/svagsynede, har ADHD, autisme eller blot er usikre og har det svært med idræt.

Alle elever har ret til et liv, hvor idræt og bevægelse er en mulighed.

Alle elever har ret til undervisning og deltagelse i idræt og bevægelse i skolen.

Alle elever har ret til at blive inkluderet i det sociale læringsrum og fællesskab, som bevægelse og idræt i skolen udgør.

De rettigheder er sikret gennem Bekendtgørelse af lov om folkeskolen og FN’s Handicapkonvention.

Med planlægning, omtanke, kreativitet og vilje kan det lade sig gøre at lave inkluderende undervisning, der åbner døren for alle elever til det vigtige læringsunivers, som idræts- og bevægelsesundervisningen er.

Om Inklusion

Tre forhold skal opfyldes samtidigt, før man kan tale om inklusion:

  1. Eleverne skal være fysisk tilstede sammen for at udgøre et fællesskab.
  2. Eleverne i fællesskabet skal være aktive sammen. Det er ikke nok at være fysisk tilstede i samme rum. Et reelt fællesskab kræver samspil og aktive relationer. Det betyder ikke, at alle skal gøre det samme hele tiden.
  3. Eleverne skal opleve, at de har et gensidigt udbytte af deltagelse. Alle eleverne – ikke kun enkelte eller udvalgte grupper af eleverne – skal have gavn af deltagelsen i fællesskabet. Både fagligt og socialt.

En vellykket inklusion ligger i at få fremhævet og gjort brug af deltagernes kompetencer og muligheder. Man skal altid graduere både op og ned og ikke lade det være laveste fællesnævner, der gælder. Alle skal have mulighed for passende udfordringer.

Inklusion er både noget, der skabes som en mulighed for den enkelte, men også noget den enkelte aktivt skal deltage i og være med til at forme. Inklusion bliver på denne måde til et relationelt og kontekstuelt begreb frem for et individorienteret perspektiv.

FÅ VEJLEDNING OG INSPIRATION

Videnscentret har udgivet en undervisningsvejledning - ALLE TIL IDRÆT - om inklusion i idrætsundervisningen.

Hent alle kapitler og aktiviteter

Oplevet deltagelse

Det handler både om den enkeltes oplevede deltagelse og om fællesskabernes evne til at muliggøre denne deltagelse. Oplevet deltagelse handler ikke blot om faktisk deltagelse, men om hvilke muligheder, man mener, at man har for at spille en rolle, og om man igennem sin deltagelse tildeles ansvar, opnår anerkendelse og indflydelse.

Videnscenter for handicap arbejder for at fremme inklusion af børn med funktionsnedsættelse i bevægelsesaktiviteter i skolen herunder i idrætsundervisningen. Vi har som aktør inden for Tilpasset Idræt og Bevægelse igennem mange år oplevet, at rigtig mange elever med funktionsnedsættelse har siddet udenfor eller kun deltaget sporadisk i folkeskolens idrætstimer.

Tallene understøttes af DH’s undersøgelse vedrørende elevers manglende deltagelse i fag i skolen. Rigtig mange elever med funktionsnedsættelse deltager ikke i idræt. Årsagerne er mange og vidt forskellige, men vi oplever rigtig tit, at de ansvarlige lærere ikke føler sig i stand til at inkludere alle elever i den almindelige idrætsundervisning.

Vi søger gennem samarbejder, projekter, udgivelser mm. at støtte op om, at flere elever kan blive inkluderet i det vigtige læringsrum, som bevægelsesaktiviteterne i skolen er. Der er bevægelsesaktiviteter minimum 45 minutter hver dag og bevægelse integreret i alle fag.  Idræt er f.eks. folkeskolens 3. største fag set over 10 års skolegang, så det er bestemt ikke lige meget, om man er in- eller ekskluderet.


Læs mere om inklusion

Projekter

Tibis.dk er et online univers med vejledninger, materialer og inspiration til at inkludere alle elever i idræt

Alle børn med i idrætsfaget er et projekt, som gennem vejledninger og fysiske materialer giver konkrete værktøjer til inklusion i idræt

Bøger og publikationer

ALLE TIL IDRÆT
Undervisningsvejledning om, hvordan man inkluderer børn med funktionsnedsættelse i folkeskolens idrætsundervisning.

Fri leg
Hæfte om gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn

Aktiviteter

I Videnscentrets lege- og aktivitetsdatabase 'Find lege og spil' kan man finde masser af inspiration og forslag til lege og aktiviteter, der er velegnede til børn og unge med forskellige forudsætninger.